Nyheter

Aktuellt

Kristus är uppstånden! Halleluja!

Till medlemmarna i arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse och aKF:s vänner

Till våra glädjeämnen hör att aKF nu som ett av de officiella remissorganen vad gäller den nya gudstjänstordningen har fått lämna ett remissvar.

Förra årets kyrkodag, kommer att redovisas i en årsbok som utkommer under innevarande år 2014. Sista lördagen i augusti 2014 blir det, om Gud så vill, ännu en kyrkodag i Stockholm med samma struktur som föregående år. Vi hoppas också att under 2014 kunna hålla utbildningsdagar kring den nya ”Församlingspastoral”, som är under utarbetande i en särskild arbetsgrupp. Allt detta tillhör också våra glädjeämnen.

Vi tror det som ”alltid, överallt och av alla kristna” bekänts som den allmänneliga kristna tron. Innehållet i detta är idag okänt för många men vi är beredda att ställa upp och försvara inkarnationens verklighet liksom tron på Kristi död och uppståndelse.

Samtidigt har Svenska kyrkan, som tidigare berömt sig av att vara en brobyggarkyrka med stolthet över bibehållen ämbetssuccession och kunnat tala i termer av evangelisk katolicitet, nu genom majoritetsbeslut på flera punkter tagit avstånd från det, som måste anses vara den allmänneliga kristna tron. Det betyder att man i andra kyrkor har ställts inför ett slags självtillräcklighet i Svenska kyrkan.

Inom Anglikanska kyrkan i England (som också tillhör Borgå-gemenskapen) hoppas man ännu finna en väg, som innebär respekt för dem, som tänker annorlunda än majoriteten. I den situation, som uppstått när Svenska kyrkan valt en kvinnlig ärkebiskop, borde exemplet från England leda till att kyrkoledningen inbjuder till öppna samtal med den teologiska minoriteten i Svenska kyrkan om hur de fortsatt skall beredas ett rimligt utrymme – med trygghet i själavården och reell episkopal tillsyn och om hur de ekumeniska följderna av valet skall beaktas så att Svenska kyrkan även framdeles skall kunna framträda som evangelisk och samtidigt katolsk.

Liksom tidigare så har vi, som tillhör den teologiska oppositionen, inga entydiga svar på frågan om att ta ut riktningen. Tillsammans med andra rörelser och vägledda av tidigare brytpunkter i kyrkohistorien hävdar vi trotsigt vår tillhörighet i Svenska kyrkan och vår trohet mot hennes tro, lära och bekännelse. Så länge tid och möjlighet ges, vill aKF verka för vår kyrkas förnyelse på katolsk grund. Styrelsen kommer att diskutera detta mer än en gång.

aKF behöver fortsättningsvis pengar för att kunna verka. Vi hoppas Du betalar årsavgiften, när inbetalningskortet kommer under februari i år. Du som inte är medlem är välkommen att bli det! Plusgiro 3 10 44 – 1. Avgiften för år 2014 är oförändrad 260 kr. Pensionärer betalar 180 kr, studerande och nya medlemmar 100 kr. På www.akf.se finns aktuell information.

Styrelsen önskar alla Er ett av Herren välsignat 2014.

Ove Lundin
aKF:s ordförande

Björn Fyrlund
vice ordförande

Biskop Bertil undervisar

Hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E Gärtner

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2012 har titeln Biskop Bertil undervisar. I denna volym, som omfattar drygt 320 sidor, återfinns hittills opublicerade föredrag, predikningar, skriftetal och prästvigningstal av Bertil Gärtner. I materialet finns också ett opublicerat ”kompendium i nytestamentlig teologi” samt en komplett bibliografi av biskopens tryckta alster. Innehållet håller en mycket hög kvalitet. Bokens redaktörer är Björn Fyrlund, Markus Hagberg och Sture Hallbjörner.

Medlemmar i aKF erhåller boken gratis. OBS! Ny medlem i aKF betalar 100 kr första året. Detta erbjudande är för bra för att säga nej till!

Är du inte medlem, eller vill beställa flera ex, då kan du förhandsbeställa boken via e-post:
pastoraltidskrift@telia.com  (skriv Biskop Bertil undervisar i meddelandefältet) eller via aKF:s och SPT:s gemensamma kansli, telefon 018-51 09 86. Inbetalningskort följer med boken.

Förslag till ny kyrkohandbok

Svenska kyrkan planerar för en ny handbok och aKF fick uppdraget att vara remissinstans. I samband med det har Mikael Isacson och Mikael Löwegren gjort en granskning av förslaget som presenteras i 4 artiklar. Dessa har även publicerats i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer under avdelningen Liturgi där även remissen återfinns i sin helhet.

  1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
  2. Mässans samling och Ordet
  3. Måltiden och mässans sändning
  4. Några principiella synpunkter

Strukturutredningen ”Närhet och samverkan”

aKF har på eget initiativ lämnat en remiss på strukturutredningen (Närhet och samverkan).

Jubileumsboken "FÖRNYARNA"

- skriven på styrelsens uppdrag av Dag Sandahl och med bilder fotograferade av Agneta Elgenmark - har nu levererats till alla medlemmar. Boken som är på 378 sidor kommer att presenteras för en större allmänhet vid ett lanseringsmöte i Stockholm - i Stadsmissionens lokaler vid Stortorget - den 18 maj 2010. Ytterligare exemplar kan beställas från Artos förlag.

Missale.gif

Missa inte Missale - den oumbärliga gudstjänstboken!

Artos förlag har nu publicerats uppföljaren till det s.k. Noterias missale på uppdrag av aKF. Missalet innehåller texter och böner för mässans firande. Förutom material från kyrkohandbok och evangeliebok kommer missalet även att innehålla bl.a. kompletterande bönematerial för kyrkoårets söndagar (t.ex. alternativa kollektböner); böner och texter för vardagsmässa; material för firande av helgon; fler prefationer; fler nattvardsböner (t.ex. för ungdomsmässa och mässa med barn samt en bearbetning av Hippolytos nattvardsbön, den första kända nattvardsbönen, 200-talet); texter och böner för konfirmation med mässa; de sjukas smörjelse; en fyllig inledning med bl.a. kommentarer för diakonens uppgift i mässan och koncelebrerad mässa.

Missalet finns i två utföranden, i klotband och i skinnband med guldsnitt. De kan beställas på Artos förlag, klotband och skinnband. Missalets inledning och prov på en prefation finns här.

En gåva till hela Svenska kyrkan

"Missalet är en gåva till hela Svenska kyrkan," säger ärkebiskop em. Gunnar Weman i sin recension i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer här. Även tidningen Dagen har uppmärksammat missalet liksom ett reportage om församlingar som använder det.

Vigsel av enkönade par

Med anledning av kyrkomötets beslut om vigsel av enkönade par gör arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) ett uttalande.

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse om äktenskapslagen

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse har gjort ett uttalande om äktenskapslagen. Uttalandet har skickats till samtliga riksdagsledamöter.

Uttalanden

Med anledning av omorganisation kring Svenska Kyrkans Mission har aKF gjort följande uttalande.

Med anledning av beslutet att införa en välsignelseakt över registrerat partnerskap i Svenska kyrkan, har aKF:s styrelse följande uttalande.

2014-04-22 15:53

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Box 2014, 750 02  UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · postgiro 3 10 44-1
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2011-02-25 11:02