Nyheter

Aktuellt

En Adventshälsning till aKF:s vänner och sympatisörer inför Julhelgen 2015

aKF vill fortsatt vara en kraft till Svenska kyrkans förnyelse på klassisk kristen trosgrund. Provocerande, ja visst! Orealistiskt och naivt, kanske. Ändå bär och inspirerar flera av kyrklig förnyelses grundintentioner församlingsbygge runt om i Svenska kyrkans församlingar. Till studium och reflektion kring kyrkans väsen, grund och uppdrag liksom till församlingsarbetets elementa bidrar alltjämt tryck och föredrag med bakgrund i aKF. Vidare medverkar aKF till program för pastoralt tänkande och liturgisk gestaltning av mässan i samklang med hur kyrkan förstått gudstjänsten genom tiderna.  Synen på ämbetet som mer än funktion och anställning är fortsatt korrektiv in i samtidens omstöpning av Svenska kyrkan.

aKF är inte vad det varit, och skall kanske inte heller vara det. I en tid som inte är processionernas och de stora manifestationernas tid är kanske aKF just det som aKF idag kan vara; idérörelsen som reflekterar och ger ut material som visar på alternativ. Material som visar hur mässan kan firas utifrån dess grundintention. Men också pekar på Ord och sakrament, bikt och själavård som nav i en kristen människas tro och helgelse.

Häri ligger också dilemmat. Idérörelsens teologi om kyrkan är inte tankar för tankarnas skull utan tänkta att förverkliga och manifestera kyrkans grundläggande väsen. I en samtid som ger föga utrymme för detta får vi än mer utbe oss vishet för vägar framåt.

Kyrkodag, Årsbok och producerandet av liturgiskt material, där är tre ben som aKF alltfort vilar stadigt på. Därför kallar styrelsen till kyrkodag också 2016, den 3 september. En dag som, om vi är många på plats, kan såväl inspirera som var ett vittnesbörd om en levande rörelse. Årsbok med föredragen från kyrkodagen 2015 utges under våren, och förhoppningsvis kommer en ny remissrunda kring kyrkohandboken att resultera i en skrivelse.

aKF är fortsatt i behov av understöd genom bön och arbete, och då arbete särskilt i form av en gåva. Bankgirot är 5123-7147.

I inledningsanförandet vid Årsmötet i augusti formulerade jag mig så här: ”Vägen framåt tror jag inte är processionernas och de stora skarornas inbördes hjälp och tröst, utan de små uppmuntrande och utmanande mötena[…]Visionen av kyrkan som är mer och större än det lokala, både lokalt och nationellt och som är summan av berättelsen om omistliga och genom historien bestående och igenkännbara katolicitetsmarkörer för vad som formar och formerar spiritualiten i vid mening och ett sakramentalt kristet liv i snävare mening.[---]Är det vår kallelse, att inte glömma bort att återberätta, påminna varandra, uppmuntra varandra med en motberättelse till det för stunden lättuggade och applåderade? Att i de sammanhang som ändå är våra och där vi kan ta ansvar, relatera vårt kyrkoliv, vårt andaktsliv, vårt kristenliv i allmänhet till den berättelse som lever i kyrkans minne, och som är oss given genom historien, inte att förvalta utan leva idag. Till kyrkans förnyelse och upprättelse.”

En god och välsignad adventstid, i tillbedjan och eftertänksamhet inför inkarnationens under, tillönskas, och kraft och frimodighet att i Svenska kyrkan verka för katolsk och apostolisk tro.

Björn Fyrlund, ordförande

Pastoral för en församling i Svenska kyrkan

aKF:s medlemmar har möjlighet att köpa boken till specialpriset 100 kr (ord pris 155 kr). Beställ genom att mejla info@artos.se och skriv ditt namn och din adress samt ange att du är medlem i aKF. Läs mer om boken på Artos

Att bygga vidare!

Prästfortbildning om församlingsbygge på Bjärka-Säby 5-6 oktober. 2 dagar kring Kyrkan och församlingslivet. Om att hitta vägar och möjligheter för levande församlingsliv. Att ta tillvara hela Kyrkans erfarenhet och omsätta den i vår tid.

Mer info!

Rundbrev om kyrklig förnyelse 2.0 - NYHET!

Till Dig som vill verka för kyrklig förnyelse i vårt land kommer nu Rundbrev om kyrklig förnyelse 2.0

Biskop Bertil undervisar

Hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E Gärtner

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2012 har titeln Biskop Bertil undervisar. I denna volym, som omfattar drygt 320 sidor, återfinns hittills opublicerade föredrag, predikningar, skriftetal och prästvigningstal av Bertil Gärtner. I materialet finns också ett opublicerat ”kompendium i nytestamentlig teologi” samt en komplett bibliografi av biskopens tryckta alster. Innehållet håller en mycket hög kvalitet. Bokens redaktörer är Björn Fyrlund, Markus Hagberg och Sture Hallbjörner.

Medlemmar i aKF erhåller boken gratis. OBS! Ny medlem i aKF betalar 100 kr första året. Detta erbjudande är för bra för att säga nej till!

Är du inte medlem, eller vill beställa flera ex, då kan du förhandsbeställa boken via e-post:
pastoraltidskrift@telia.com  (skriv Biskop Bertil undervisar i meddelandefältet) eller via aKF:s och SPT:s gemensamma kansli, telefon 018-51 09 86. Inbetalningskort följer med boken.

Förslag till ny kyrkohandbok

Svenska kyrkan planerar för en ny handbok och aKF fick uppdraget att vara remissinstans. I samband med det har Mikael Isacson och Mikael Löwegren gjort en granskning av förslaget som presenteras i 4 artiklar. Dessa har även publicerats i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer under avdelningen Liturgi där även remissen återfinns i sin helhet.

  1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
  2. Mässans samling och Ordet
  3. Måltiden och mässans sändning
  4. Några principiella synpunkter

Strukturutredningen ”Närhet och samverkan”

aKF har på eget initiativ lämnat en remiss på strukturutredningen (Närhet och samverkan).

Jubileumsboken "FÖRNYARNA"

- skriven på styrelsens uppdrag av Dag Sandahl och med bilder fotograferade av Agneta Elgenmark - har nu levererats till alla medlemmar. Boken som är på 378 sidor kommer att presenteras för en större allmänhet vid ett lanseringsmöte i Stockholm - i Stadsmissionens lokaler vid Stortorget - den 18 maj 2010. Ytterligare exemplar kan beställas från Artos förlag.

Missale.gif

Missa inte Missale - den oumbärliga gudstjänstboken!

Artos förlag har nu publicerats uppföljaren till det s.k. Noterias missale på uppdrag av aKF. Missalet innehåller texter och böner för mässans firande. Förutom material från kyrkohandbok och evangeliebok kommer missalet även att innehålla bl.a. kompletterande bönematerial för kyrkoårets söndagar (t.ex. alternativa kollektböner); böner och texter för vardagsmässa; material för firande av helgon; fler prefationer; fler nattvardsböner (t.ex. för ungdomsmässa och mässa med barn samt en bearbetning av Hippolytos nattvardsbön, den första kända nattvardsbönen, 200-talet); texter och böner för konfirmation med mässa; de sjukas smörjelse; en fyllig inledning med bl.a. kommentarer för diakonens uppgift i mässan och koncelebrerad mässa.

Missalet finns i två utföranden, i klotband och i skinnband med guldsnitt. De kan beställas på Artos förlag, klotband och skinnband. Missalets inledning och prov på en prefation finns här.

En gåva till hela Svenska kyrkan

"Missalet är en gåva till hela Svenska kyrkan," säger ärkebiskop em. Gunnar Weman i sin recension i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer här. Även tidningen Dagen har uppmärksammat missalet liksom ett reportage om församlingar som använder det.

Vigsel av enkönade par

Med anledning av kyrkomötets beslut om vigsel av enkönade par gör arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) ett uttalande.

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse om äktenskapslagen

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse har gjort ett uttalande om äktenskapslagen. Uttalandet har skickats till samtliga riksdagsledamöter.

Uttalanden

Med anledning av omorganisation kring Svenska Kyrkans Mission har aKF gjort följande uttalande.

Med anledning av beslutet att införa en välsignelseakt över registrerat partnerskap i Svenska kyrkan, har aKF:s styrelse följande uttalande.

2015-11-16 09:31

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-11-16 09:32