Nyheter

Aktuellt

Kyrkodagen 2015

Styrelsen tackar alla medverkande och deltagare vid årets kyrkodag lördagen den 29 augusti under temat "Vi tror". Vi planerar att i Årsboken 2015 ge ut föredragen i tryck. Kyrkodag 2016 planeras till första lördagen i september (3/9).

Pastoral för en församling i Svenska kyrkan

aKF:s medlemmar har möjlighet att köpa boken till specialpriset 100 kr (ord pris 155 kr). Beställ genom att mejla info@artos.se och skriv ditt namn och din adress samt ange att du är medlem i aKF. Läs mer om boken på Artos

Att bygga vidare!

Prästfortbildning om församlingsbygge på Bjärka-Säby 5-6 oktober. 2 dagar kring Kyrkan och församlingslivet. Om att hitta vägar och möjligheter för levande församlingsliv. Att ta tillvara hela Kyrkans erfarenhet och omsätta den i vår tid.

Mer info!

Rundbrev om kyrklig förnyelse 2.0 - NYHET!

Till Dig som vill verka för kyrklig förnyelse i vårt land kommer nu Rundbrev om kyrklig förnyelse 2.0

Adventshälsning från arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Medlemmar, vänner och sympatisörer önskas en rikt välsignad advents- och julhögtid 2014!

Vid årsmötet den 30 augusti avtackades domprost em. Ove Lundin som ordförande i arbetsgemenskapen. Ett tack som inte bara innebar ett tack för väl förrättat värv som ordförande utan också för många andra arbetsinsatser i rörelsen under flera decennier. Än en gång riktar vi ett varmt tack till Ove och önskar Guds rika välsignelse över kommande dagar.

Till ny ordförande valde årsmötet Björn Fyrlund och till vice ordförande Markus Hagberg. Fortsatt gäller uppgiften Svenska kyrkans katolska arv och arbetet för apostolisk tro i Svenska kyrkan. Hur detta arbete bäst utförs åvilar det nu styrelsen att söka.

aKF är en idérörelse som bärs upp av de gåvor, arbetsinsatser och gemenskap i bön och liturgi som sker både i vardagen och vid kyrkodagar. Vi vädjar fortsatt om gåvor: bankgiro 5123-7147

En ny kyrkodag planeras i Stockholm lördag den 29 augusti 2015 under temat: ”Vi tror”.

aKF arbetar nu tillsammans med andra med utgivande av en text av Christer Pahlmblad kring högmässans grundstruktur, högaktuellt i slutskedet av det påverkansarbete som kan ske inför ny kyrkohandbok. Vidare är vi engagerade i nyutgåvan av en Pastoral, en gåva för präster och församlingar att använda i arbetet med församlingsinstruktioner och i det pastorala arbetet i stort.

Årsbok för 2014, som utöver föredragen från kyrkodagen i augusti också innehåller flera nyskrivna artiklar kommer under nästa år.

Svenska kyrkan omstöps på flera olika sätt i stort och smått, lokalt, regionalt och på riksplan. Frågorna om framtiden för katolsk och apostolisk tro i dagens svenska kyrka är många, och utrymmet för den vision som varit och är aKF:s tycks bli allt mindre. Men Kyrkan är mer än den svenskkyrkliga alltsom oftast politiskt färgade åskådningen, och Kyrkan är större än den svenska. Denna insikt är vägledande för aKF, och arbetet för att Svenska kyrkan i tro, lära och liv ska framträda i enlighet med hennes bekännelse fortsätter.

Med bön om en välsignad Kristi födelses fest 2014

Björn Fyrlund, ordförande
Markus Hagberg, vice ordförande

Biskop Biörns skriftetal vid kyrkodagens mässa

”Du är Petrus, klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.” Ur evangelietexten som valts för denna mässa. Inte av mig, utan efter lektionariet. Detta besvärliga Jesus-ord har varit och är kontroversiellt. Fast så länge vi tänker på Reformationens grundläggningsskede och Augsburgska bekännelsen är det inte kontroversiellt. Påvens primat som S:t Petri efterträdare alltså. Utformningen av ämbetet och regelverket omkring var och är kontroversiellt. Den östliga kristenheten kan erkänna främstapositionen bland patriarkaten, men inte kringverket. Fast Jesusordet är ofrånkomligt.

Jesus avsåg att bygga sin kyrka, ”oikodomeso”, för framtiden. En tid trodde inte exegeterna att Jesus kunde ha sagt något sådant, att det måste vara ett senare inskott i evangelieskriften. Men han sa av allt att döma så. Och att dödsrikets portar inte skulle bli henne övermäktiga! Fast många undrar väl nu, när vi hör och ser vad som händer i Mosel och norr därom och på Nineveslätten, där den kristna gemenskapen från äldsta tid, förmodligen från S: Tomas resa denna väg i österled på väg mot Cochin och Indien, och S: t Bartholomaios strax efter, faktiskt dödshotas. Är det rottrådarna, som dras upp? Den kristna trons fäste i verkligheten? Dödsrikets portar som tar över?

Och hos oss i Västerlandet, det en gång så genomsyrade, det som var ”the Christendom”. Vad händer? Torkar det planterade vinträdet bort? Är marken bränd?

Evangeliet idag slutar med att lärjungarna förbjöds att tala om för någon att han var Messias. Tiden var inte inne. Han hade inte genomgått sitt lidande. Inte uppstått från de döda. Men sedan. Om S: t Paulus står att, när han ätit och återfått krafterna, efter det som hände nära Damaskusporten, började han genast förkunna i stadens synagogor att Jesus är Guds son. Han uppträdde med kraft och bevisade att Jesus är Messias.

Det är det saken gäller. Det finns ju trakter, där evangeliet vinner terräng, fast inte utan martyrier. På flera håll i världen. Där det bekänns att Jesus är Messias och Guds Son. Vad skulle det annars vara? Kyrkan som institution? Knappast övertygande. Som teologiskt system? Vem fascineras och värms av det? Kyrkan som verksamhet? Nej, naturligtvis inte.

Men kyrkan som bärare av Messiasbekännelsen, att Jesus är Guds Son? Går det att skrifta en rörelse på den frågan, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse och dess sympatisörer? Om Jesus som Messias och Guds Son är det bärande i rörelsen? Dess lidelse? Ja, frågan kan tas personligt också förstås. Men nu tar vi rörelsen i dess helhet, som gemenskap, representerad just nu av dem som är här. Låt oss pröva oss och bekänna. Talas det tydligt om Jesus som Messias och Guds Son? Eller som i huvudevangeliet för denna vecka, Jesusordet från samtalet i Övre salen, när han gav oss eukaristin: ”utan mig kan ni ingenting göra”. 

Biskop Bertil undervisar

Hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E Gärtner

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2012 har titeln Biskop Bertil undervisar. I denna volym, som omfattar drygt 320 sidor, återfinns hittills opublicerade föredrag, predikningar, skriftetal och prästvigningstal av Bertil Gärtner. I materialet finns också ett opublicerat ”kompendium i nytestamentlig teologi” samt en komplett bibliografi av biskopens tryckta alster. Innehållet håller en mycket hög kvalitet. Bokens redaktörer är Björn Fyrlund, Markus Hagberg och Sture Hallbjörner.

Medlemmar i aKF erhåller boken gratis. OBS! Ny medlem i aKF betalar 100 kr första året. Detta erbjudande är för bra för att säga nej till!

Är du inte medlem, eller vill beställa flera ex, då kan du förhandsbeställa boken via e-post:
pastoraltidskrift@telia.com  (skriv Biskop Bertil undervisar i meddelandefältet) eller via aKF:s och SPT:s gemensamma kansli, telefon 018-51 09 86. Inbetalningskort följer med boken.

Förslag till ny kyrkohandbok

Svenska kyrkan planerar för en ny handbok och aKF fick uppdraget att vara remissinstans. I samband med det har Mikael Isacson och Mikael Löwegren gjort en granskning av förslaget som presenteras i 4 artiklar. Dessa har även publicerats i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer under avdelningen Liturgi där även remissen återfinns i sin helhet.

  1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
  2. Mässans samling och Ordet
  3. Måltiden och mässans sändning
  4. Några principiella synpunkter

Strukturutredningen ”Närhet och samverkan”

aKF har på eget initiativ lämnat en remiss på strukturutredningen (Närhet och samverkan).

Jubileumsboken "FÖRNYARNA"

- skriven på styrelsens uppdrag av Dag Sandahl och med bilder fotograferade av Agneta Elgenmark - har nu levererats till alla medlemmar. Boken som är på 378 sidor kommer att presenteras för en större allmänhet vid ett lanseringsmöte i Stockholm - i Stadsmissionens lokaler vid Stortorget - den 18 maj 2010. Ytterligare exemplar kan beställas från Artos förlag.

Missale.gif

Missa inte Missale - den oumbärliga gudstjänstboken!

Artos förlag har nu publicerats uppföljaren till det s.k. Noterias missale på uppdrag av aKF. Missalet innehåller texter och böner för mässans firande. Förutom material från kyrkohandbok och evangeliebok kommer missalet även att innehålla bl.a. kompletterande bönematerial för kyrkoårets söndagar (t.ex. alternativa kollektböner); böner och texter för vardagsmässa; material för firande av helgon; fler prefationer; fler nattvardsböner (t.ex. för ungdomsmässa och mässa med barn samt en bearbetning av Hippolytos nattvardsbön, den första kända nattvardsbönen, 200-talet); texter och böner för konfirmation med mässa; de sjukas smörjelse; en fyllig inledning med bl.a. kommentarer för diakonens uppgift i mässan och koncelebrerad mässa.

Missalet finns i två utföranden, i klotband och i skinnband med guldsnitt. De kan beställas på Artos förlag, klotband och skinnband. Missalets inledning och prov på en prefation finns här.

En gåva till hela Svenska kyrkan

"Missalet är en gåva till hela Svenska kyrkan," säger ärkebiskop em. Gunnar Weman i sin recension i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer här. Även tidningen Dagen har uppmärksammat missalet liksom ett reportage om församlingar som använder det.

Vigsel av enkönade par

Med anledning av kyrkomötets beslut om vigsel av enkönade par gör arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) ett uttalande.

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse om äktenskapslagen

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse har gjort ett uttalande om äktenskapslagen. Uttalandet har skickats till samtliga riksdagsledamöter.

Uttalanden

Med anledning av omorganisation kring Svenska Kyrkans Mission har aKF gjort följande uttalande.

Med anledning av beslutet att införa en välsignelseakt över registrerat partnerskap i Svenska kyrkan, har aKF:s styrelse följande uttalande.

2015-09-01 14:56

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Box 2014, 750 02  UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-02-06 07:58