arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Medlemskap

För medlemskap i arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse inbetalas årsavgiften på bankgiro 5123-7147. Första året är årsavgiften 100 kr, därefter 260 kr/år. Pensionärer betalar 180 kr och studerande 100 kr; familjeavgiften är 400 kr.

Stadgar

§ 1

Kyrklig Förnyelse är en arbetsgemenskap inom Svenska kyrkan av män och kvinnor, vilka genom bön, offer och arbete vilja vidmakthålla och befordra den allmänneliga och apostoliska Kyrkans lära, tro och ordningar, sådana dessa äro grundade i Skriften, bevarade i traditionen och omvittnade i vår kyrkas bekännelseskrifter.

§ 2

I detta syfte bedrives teologiskt studiearbete, utgivas skrifter samt anordnas allmänna kongresser och arbetskonferenser för speciella kyrkliga frågor.
Årligen anordnas minst en arbetskonferens eller kongress. I anslutning till en sådan samling skall årsmöte hållas.

§ 3

Medlemskap vinnes av envar, som ansluter sig till arbetsgemenskapens syfte, och erlägger den av årsmötet fastställda årspenningen.

§ 4

Styrelsen består av nio personer och väljes på årsmötet. Mandattiden utgör tre år, och styrelsen förnyas successivt, så att årligen avgå tre ledamöter. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, väljer årsmötet ny ledamot för återstående tid av perioden. Den första styrelsen väljes av arbetskonferensen för kyrklig förnyelse 1959, och därvid fastställes genom lottning, för vilka ledamöter den första mandattiden skall omfatta blott ett resp. två år. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fem ledamöter äro närvarande. Årsmötet väljer årligen bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig för varje år sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsens ordförande är tillika ordförande i arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse.

§ 5

Styrelsen framlägger inför årsmötet berättelse över sin verksamhet under föregående kalenderår.

§ 6

Årsmötet väljer två revisorer jämte suppleanter med uppdrag att granska styrelsens förvaltning och inför årsmötet framlägga redogörelse för denna granskning. Fråga om ansvarsfrihet prövas av årsmötet.

§ 7

Arbetsgemenskapen kan endast upplösas genom samstämmiga beslut av styrelse och årsmöte, varvid samtidigt beslutas om eventuella tillgångars överlämnande och ändamål, som kan tänkas bäst motsvara arbetsgemenskapens syften.

§ 8

Dessa stadgar kunna ändras endast genom samstämmiga beslut av styrelse och årsmöte.